Test Czakr

Warunki korzystania z usługi - zwane dalej Regulaminem

Przedstawiamy zasady i warunki korzystania z usług naszego serwisu - dowiedz się o prawach i obowiązkach administratora, a także o swoich prawach i przywilejach jako użytkownika naszego serwisu.

1. Założenia ogólne.

a) Niniejszy Regulamin zawiera zasady funkcjonowania Serwisu oraz korzystania z jego Usług.

b) Regulamin w formie elektronicznej jest dostępny w Menu głównym Serwisu.

c) Akceptując niniejszy Regulamin, potwierdzasz zapoznanie się z jego treścią oraz wyrażasz wolę korzystania z Serwisu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

d) Administratorem i właścicielem Serwisu jest Firma WIOSNA Wojciech Nowak.

e) Serwis kierowany jest do obywateli każdego państwa, którzy posiadają zdolność do czynności prawnych w zakresie korzystania z niniejszego Serwisu, jak i z jego Usług.

2. Definicje.

a) Administrator - Firma WIOSNA Wojciech Nowak.

b) Regulamin - niniejszy dokument.

c) Serwis - internetowy portal dostępny pod adresem: http://.testczakr.pl/. Serwis posiada profil informacyjno-edukacyjny.

d) Użytkownikiem jest każda osoba, która korzysta z treści i/lub Usług Serwisu.

e) Usługa polega na udostępnieniu Użytkownikowi wyników testów opublikowanych w Serwisie.

3. Usługi i ich zakres.

a) Usługi polegają na dostarczaniu Użytkownikowi:

  • informacji ogólnych dotyczących jego charakteru,
  • informacji o możliwościach zmiany charakteru poprzez rozwijanie pozytywnych jego cech.

b) Wszelkie dostarczane Użytkownikowi informacje Serwis dobiera indywidualnie, pod kątem udzielonych przez Użytkownika odpowiedzi.

c) Administrator Serwisu zadbał, by dostarczane Użytkownikowi informacje pozostawały w zgodzie z ogólnodostępnym stanem wiedzy oraz były sensowne i klarowne w odbiorze.

4. Administrator i jego odpowiedzialność.

a) Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu wynikające z przyczyn technicznych, jak np.: przegląd sprzętu lub konserwacja. Jeżeli w pełnieniu Usług Serwisu wystąpią problemy z przyczyn obiektywnie niezależnych od Administratora, jak np.: wypadki losowe, odpowiedzialność Administratora również pozostaje wyłączona.

b) Wszelkie informacje uzyskane przez Użytkownika w ramach Usług Serwisu nie są podstawą do roszczeń wobec Administratora, bądź innych osób działających na jego zlecenie. Informacje udostępniane przez Serwis nie powinny być traktowane jako źródło wiedzy, stąd Administrator nie może sprawować odpowiedzialności za indywidualne decyzje Użytkownika, podjęte w wyniku uzyskania tychże informacji.

c) Administrator bierze na siebie odpowiedzialność za niedotrzymanie swoich zobowiązań względem Użytkownika w ramach błędu spowodowanego umyślnie. W innych zakresach odpowiedzialność Administratora jest wyłączona.

d) Administrator zastrzega sobie prawo do kompleksowej moderacji zawartości Serwisu, w tym:

  • zmieniania i uzupełniania dotychczasowych treści,
  • usuwania części stron lub całości,
  • czasowego lub całkowitego zamknięcia Serwisu

- bez uprzedniego ostrzeżenia Użytkownika.

e) Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie z Usług Serwisu, wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu lub niestosowania się Użytkownika do zasad określonych w Regulaminie. W przypadku nieprawidłowego odebrania przez Użytkownika właściwości danej Usługi w wyniku ww. przyczyn, odpowiedzialność Administratora również pozostaje wyłączona.

5. Prawa autorskie.

a) Prawem autorskim chronione są wszystkie treści dostępne w Serwisie, jak np.: logotyp, teksty, zdjęcia, ilustracje, jak również szata graficzna Serwisu.

b) Wszystkie prawa autorskie przynależą do Administratora.

6. Reklamacje.

a) Użytkownik może kierować swoje reklamacje, korzystając z Formularza Kontaktowego dostępnego w Menu głównym Serwisu.

7. Postanowienia końcowe.

a) Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie poprzez umieszczanie ich na tej stronie. Wszystkie zmiany dotyczące Regulaminu wchodzą w życie z momentem zamieszczenia ich na tej stronie.

b) Prawo polskie jest prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu, zaś wszelkie spory rozstrzygane będą w sądzie właściwym względem siedziby Administratora.

c) W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

d) Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem: 30.11.2016.